Wartość odżywcza

Badania wartości odżywczej kiszonki wykazują, że pasza z balotów - jeśli wytworzono ją poprawnie (przy użyciu odpowiedniej zielonki  i maszyn) oraz odpowiednio magazynowana - wykazuje się taką samą lub wyższą jakością (z mniejszymi ubytkami składników pokarmowych), jak ta wytwarzana w silosach czy pryzmach.

Zaletą sianokiszonki w balotach jest zmniejszona, w stosunku do pryzm i silosów, ilość powietrza gromadzącego się pod folią. Co więcej, dzięki wprowadzeniu nowoczesnych pras, które wykonują baloty do 2 m średnicy z rozdrobnionej zielonki, bydło nie ma już większego problemu ze spożyciem  dobrze sprasowanej kiszonki, co prowadzi do zwiększonego spożycia paszy i bardziej wydajnej produkcji mleka lub większych przyrostów.

Jednakowa lub wyższa jakość
Przy zastosowaniu identycznego rodzaju traw i przerabianiu jej z taką samą pieczołowitością, kiszonka pochodząca z balotów będzie równie dobra lub lepsza niż ta uzyskiwana w pryzmach. Aby móc porównać jakość obu produktów, trawa musi pochodzić z tego samego zbioru i być traktowana z taką samą starannością. Niewłaściwe obchodzenie się z surowcem oraz jego nieodpowiednie przechowywanie może wpłynąć na jakość kiszonki. Poprawnie wytworzona kiszonka z balotów  okaże się najskuteczniej zakonserwowaną paszą, dzięki zawartemu w niej błonnikowi oraz właściwej długości  źdźbła trawy stymulującej apetyt i przeżuwanie.


Małe ubytki składników odżywczych
Podczas procesu fermentacji węglowodanów (cukrów) do kwasu mlekowego ubytki energii netto są nieuniknione. Jednakże, wszystkie inne straty (jak szczątkowe oddychanie zielonki, wyciek soków kiszonkowych, zła fermentacja oraz reakcje aerobowe zachodzące podczas składowania i wybierania paszy), mogą być w dużym stopniu wyeliminowane.

Badanie autorstwa Pera Lingvalla ze Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych w Uppsali (Swedish University of Agricultural Sciences) wykazało, że wysokiej jakości kiszonka pozyskana z balotów traci jedynie 5% zawartość suchej masy. Warunkiem wstępnym do osiągnięcia takiego wyniku jest opakowanie balotów sześciowarstwową folią oraz technika zakiszania zgodna z ogólnie przyjętymi zaleceniami.

“W Szwecji ubytki składników pokarmowych różnią się w zależności od stosowanej metody” - zauważa Per Lingvall. W praktyce, podczas przechowywania oraz wyładowywania kiszonki z silosów wieżowych lub bunkrowych, średnie straty w wartości odżywczej są szacowane na:


10 – 15% w silosach wieżowych (smukłych);
15 – 20% w silosach bunkrowych (krępych);
3 – 5% w szczelnie opakowanych balotach z sześcioma warstwami białej, wysokiej jakościowo, rozciągliwej folii.

© Copyright 2013, All Rights Reserved Futura XXI Sp. z o. o.